1. Inschrijving en Betaling

1.1 Door in te schrijven voor onze taxi-opleiding ga je akkoord met de vastgestelde tarieven en voorwaarden.

1.2 Betaling dient te geschieden volgens de aangegeven betalingsvoorwaarden.

  1. Aansprakelijkheid en Schade

2.1 Taxi Opleiding Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen tijdens de lessen, examens of andere gerelateerde activiteiten.

2.2 Deelnemers zijn volledig aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt aan voertuigen tijdens praktijklessen. Dit geldt ook voor schade aan derden.

  1. Les- en Examenaanvragen

3.1 Het aanvragen van lessen en examens geschiedt via de door Taxi Opleiding Nederland aangeboden kanalen.

3.2 Afzegging van lessen of examens dient ten minste 3 voor de geplande datum te geschieden. Bij niet tijdige annulering kan het lesgeld in rekening worden gebracht.

  1. Veiligheid en Gedrag

4.1 Deelnemers dienen zich te allen tijde te houden aan de geldende verkeersregels en de instructies van de instructeur op te volgen.

4.2 Taxi Opleiding Nederland behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren of te verwijderen indien hun gedrag als onveilig of storend wordt beschouwd.

  1. Auteursrecht en Materiaal

5.1 Het lesmateriaal en eventuele andere verstrekte materialen zijn eigendom van Taxi Opleiding Nederland en mogen niet worden verveelvoudigd of verspreid zonder schriftelijke toestemming.

5.2 Het is deelnemers niet toegestaan om lesmateriaal te gebruiken voor commerciƫle doeleinden.

  1. Privacy en Gegevensverwerking

6.1 Taxi Opleiding Nederland zal persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

6.2 Door inschrijving ga je akkoord met het privacybeleid van Taxi Opleiding Nederland.

  1. Wijzigingen in Voorwaarden

7.1 Taxi Opleiding Nederland behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest recente versie is beschikbaar op de website.

  1. Overmacht

8.1 Taxi Opleiding Nederland is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, stakingen, technische storingen, of andere onvoorziene omstandigheden.

  1. Toepasselijk Recht en Geschillen

9.1 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Tilburg.

Door in te schrijven voor onze taxi-opleiding ga je akkoord met deze uitgebreide algemene voorwaarden.

Call Now Button